Bảo hiểm VietLife là tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ từ năm 2009. Chúng tôi được các doanh nghiệp Bảo hiểm ủy quyền tiến hành các hoạt động Giới thiệu chào bán sản phẩm, Thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm, Thu phí bảo hiểm, Thu xếp giải quyết bồi thường, trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm và Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm.

--------------------------------------------------->
0.35750 sec| 533.055 kb